Beispiele der Übersetzungen

Beispiel einer Übersetzung aus dem Deutschen ins Tschechische

Wir legen Wert darauf, dass alle tatsächlichen oder scheinbaren Interessenskonflikte zwischen Mitarbeitern und dem Unternehmen vermieden werden. Jeder Mitarbeiter hat deshalb darauf zu achten, dass seine privaten Interessen nicht mit denen des Unternehmens in Konflikt geraten. Die privaten Interessen der Mitarbeiter und die Interessen des Unternehmens sind strikt zu trennen. Sind persönliche Interessenskonflikte nicht zu vermeiden, sind diese dem Vorgesetzten offen zu legen.

Klademe důraz na to, aby bylo zabráněno všem skutečným nebo zdánlivým střetům zájmů mezi pracovníky a podnikem. Každý pracovník proto musí dbát na to, aby se jeho soukromé zájmy nedostaly do konfliktu se zájmy podniku. Soukromé zájmy pracovníků a zájmy podniku je třeba striktně oddělit. Nelze-li zabránit osobním střetům zájmů, je nutné tyto otevřeně přiznat nadřízenému.

Jeder Mitarbeiter ist zur Verschwiegenheit bei allen internen vertraulichen Angelegenheiten des Unternehmens verpflichtet. Vertrauliche Angelegenheiten sind dabei vor unbefugter Einsicht durch Dritte zu schützen. Dritte in diesem Sinne sind auch Familienangehörige. Vertraulich sind all diejenigen Angelegenheiten, die als solche gekennzeichnet sind oder von denen anzunehmen ist, dass sie nicht öffentlich gemacht werden sollen.

Každý zaměstnanec je zavázán mlčenlivostí o všech interních důvěrných záležitostech podniku. Důvěrné záležitosti je přitom nutné chránit před nepovolaným nahlédnutím třetí osobou. Třetími osobami jsou v tomto smyslu také rodinní příslušníci. Důvěrné jsou všechny ty záležitosti, které jsou jako takové označené nebo je u nich předpoklad, že nemají být zveřejněny.

Beispiel einer Übersetzung aus dem Tschechischen ins Deutsche

Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

***
Fyzikálně technický zkušební ústav potvrzuje, že výše uvedené zařízení nebo ochranný systém splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví vztahující se k návrhu a konstrukci zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu dle přílohy II této směrnice a u každého kusu byla ověřena shoda s těmito požadavky.
Výsledky ověřování a zkoušek byly uvedeny v důvěrné zprávě č. ….

***
Pokud je za číslem certifikátu uveden symbol „X“, jsou v příloze tohoto certifikátu uvedeny zvláštní podmínky pro bezpečné použití výrobku.

Geräte oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
***
Die Zertifizierungsstelle “Fyzikálně technický zkušební ústav” bescheinigt, dass das oben angeführte Gerät oder Schutzsystem die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II dieser Richtlinie erfüllt, und dass bei jedem Stück die Übereinstimmung mit diesen Anforderungen überprüft wurde.
Die Ergebnisse der Überprüfung und Prüfung sind in einem vertraulichen Prüfprotokoll Nr. …. niedergelegt.
***
Falls das Zeichen “X” hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Produktes hingewiesen.